raty

Niezbędne dokumenty


JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE, BY OTRZYMAĆ RATY W SYGMA BANK?

Aby dokonać zakupu na raty należy przedstawić ważny Dowód Osobisty (oryginał do wglądu) oraz udokumentować fakt uzyskiwania stałych, akceptowanych przez Sygma Bank dochodów:

ZAKUPY NA RATY DO WYSOKOŚCI 14 000 zl*:

WYSTARCZY TYLKO DOWÓD OSOBISTY (oryginał do wglądu) i ustne oświadczenie Kredytobiorcy o miejscu i okresie zatrudnienia oraz wysokości dochodów.

ZAKUPY NA RATY POWYŻEJ 14 000 zl*:

UMOWA O PRACĘ:

 • - zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (oryginał, ważne 1 miesiąc) lub
 • - dokument ZUS RMUA za 1 z ostatnich 3 miesięcy (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • - wyciąg z konta bankowego za ostatni 1 miesiąc potwierdzający wysokość dochodu Klienta (kopia, oryginał do wglądu).

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

 • - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/elektroniczny wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; kopia, oryginał do wglądu) oraz
 • - oświadczenie o uzyskiwanych dochodach za ostatnie 3 miesiące
 • - PIT za ostatni rok kalendarzowy (kopia - oryginał do wglądu) właściwy dla formy opodatkowania, tj. PIT-36/36L bądź PIT-28, potwierdzony przez Urząd Skarbowy.
 • - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za rok ubiegły (oryginał/ważne 30 dni od daty wystawienia).

EMERYTURA:

 • - dowód wypłaty świadczenia (odcinek emerytury, wyciąg z rachunku bankowego, przekaz pocztowy; kopia, oryginał do wglądu) lub
 • - ostatnia decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • - zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ. Zaświadczenie ważne jest przez 1 miesiąc od daty wystawienia.

RENTA:

 • - dowód wypłaty świadczenia (odcinek renty, wyciąg z rachunku bankowego, przekaz pocztowy; kopia, oryginał do wglądu) oraz
 • - legitymacja emeryta - rencisty z podanym okresem ważności (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • - ostatnia decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia (pod warunkiem, że jest informacja do kiedy renta przysługuje; kopia, oryginał do wglądu) lub
 • - zaświadczenie (oryginał) o wysokości renty i okresie na jaki renta została przyznana, wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ (ważne 1 miesiąc, oryginał).

GOSPODARSTWO ROLNE:

 • - decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego (kopia, oryginał do wglądu) lub
 • - zaświadczenie (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego oraz
 • - deklaracja o dochodach (nie wymagane gdy w zaświadczeniu/dokumentach jest zawarta kwota dochodu lub można ją wyliczyć na podstawie podanych danych) lub
 • - faktury za umowy kontraktowe za okres 3 ostatnich miesięcy świadczące o stałym charakterze otrzymywanych świadczeń (kopie).
 • - decyzja właściwego Urzędu Skarbowego w sprawie oszacowania dochodu PIT-7 (decyzja wydawana na rok z góry; kopia, oryginał do wglądu) lub
 • - decyzja Biura Powiatowego ARiMR dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich – są to subwencje roczne
 • - wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty z tytułu dopłaty bezpośredniej.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne w Sygma Bank. Bank zastrzega sobie prawo postawienia dodatkowych warunków lub odmówienia udzielenia kredytu.


* Wysokość kredytu na dowód osobisty (w przypadku Obcokrajowców honorowany jest inny dokument poświadczający tożsamość) uzależniona jest od źródła uzyskiwanych dochodów. Skorzystanie z oferty „Kredyt na dowód” uzależnione jest każdorazowo od analizy zdolności kredytowej Klienta i oceny złożonego wniosku kredytowego. W wyjątkowych sytuacjach Bank zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowego dokumentu potwierdzającego fakt uzyskiwania dochodów.